Programma “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”

Bērnudārzs parasti ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk vēl neiepazītā pieaugušo un daudzu citu bērnu vidē. Tas ir liels izaicinājums gan katram bērnam un viņa ģimenei, gan arī pirmsskolas darbiniekiem. Rūpējoties, lai iestādes vide būtu bērniem droša un draudzīga, nodibinājums “Centrs Dardedze” un biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir izstrādājušas un kopš 2015.gada īsteno preventīvu programmu pirmsskolas izglītības iestādēm “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” (BDDB).

Programmas mērķis

Veidot pirmsskolas iestādes vidi bērnam fiziski un emocionāli drošu, pieņemošu un draudzīgu, kurā darbinieki savlaicīgi atpazīst un spēj novērst bērnu tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un iestādes darbinieku vidū. Īstenojot programmu, pirmsskolai ir kļūst par vietu, kura iesaista un atbalsta ikviena bērna vecākus, kā arī izglīto, uzrauga un stiprina visu līmeņu darbiniekus.

BDDB programmas tiek īstenota četros posmos:

 • Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Laboratorija pedagogiem”

 • Mērķis Stiprināt pedagogu un izglītības iestādes personāla profesionālo kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvā un sadarbībā ar vecākiem; veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli psiholoģiskas problēmas pirmsskolas izglītības iestādēs.
 • Ar izglītojošu programmu un atbalsta nodarbībām pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem.
 • Rezultāts Pedagogi iegūst praktiski pielietojamas zināšanas un spējas komandas darbā risināt problēmas un drošāk rīkoties sarežģītās situācijās. Pirmsskolas izglītības iestādē uzlabojas sadarbība ar vecākiem, palielinās izpratne par bērna vajadzībām, darbinieki kļūst pārliecinātāki, uzlabojas prasmes agrīni identificēt riska faktorus.
 • E-vides platforma “Bērna labsajūtas mērījums”

 • Mērķis Agrīni identificēt un savlaicīgi risināt sociāli psiholoģiskas problēmas bērnudārzā.
 • Pedagogi veic bērna novērojuma anketas aizpildīšanu e-vidē un iegūst bērna izvērtējumu, kā arī saņem ieteikumus turpmākai rīcībai..
 • Rezultāts Pedagogi spēj objektīvi izvērtēt situāciju, iegūst rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai. Iestādes vadība iegūst pārskatu par sociāli psiholoģiskām problēmām bērnudārzā, kas palīdz rīcības, atbalsta un apmācību plānošanai pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Bērnu tiesību aizsardzības protokols

 • Mērķis Saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības (BTA) principiem izstrādāt bērnu labākajās interesēs balstītas iestādes darbinieku rīcības vadlīnijas - “Bērnu tiesību aizsardzības protokolu”, akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida interešu un tiesību aizskāruma.
 • Iestādes BTA komanda izstrādā Bērnu tiesību aizsardzības protokolu, kurā paredz konkrētu plānu, lai iestādē nenotiktu fiziskas, emocionālas un/vai seksuālas dabas kaitējums bērnam, kā arī nosaka ikvienam labi saprotamas rīcības shēmas, ja ir aizdomas par, vai tiek konstatēts kaitējums bērnu savstarpējās attiecībās, bērnu un iestādes darbinieka attiecībās, kā arī bērnu un vecāku attiecībās. Iestādes BTA komanda ievieš un īsteno BTA protokolu, iepazīstina ar to iestādes darbiniekus un bērnu vecākus.
 • Rezultāts Pirmsskolā ir izstrādāts un ieviests bērnu labākajās interesēs balstīts iestādes Bērnu tiesību aizsardzības protokols. Iestādes darbiniekiem ir vienota izpratne par bērnu tiesību aizsardzības īstenošanu dzīvē. Iestādē ir saskaņota rīcība problēmsituāciju atpazīšanai, risināšanai un novēršanai. Bērniem ir dota iespēja sadarboties ar pieaugušajiem, kuriem rūp bērna viņu izaugsme, labbūtība un drošība.
 • Atbalsta nodarbību izvēles daļa

 • Mērķis Izglītot un atbalstīt iestādes darbiniekus atbilstoši katras iestādes vajadzībām, piedāvājot tās darbiniekiem aktuālās nodarbības no pievienotā tēmu saraksta, kas katru gadu tiks papildināts.
 • Iestāde izvēlas divas nodarbības no BDDB programmas piedāvātā nodarbību klāsta.
 • Rezultāts Iestādes darbinieki ir paplašinājuši savas zināšanas un prasmes, iegūstot atbalstu viņiem aktuālās un nepieciešamās tēmās.

Piedāvātās atbalsta nodarbības:

1. Izdegšana

Nodarbība paredzēta jebkuram PII darbiniekam.

Nodarbības laikā būs iespēja apgūt zināšanas par izdegšanu pirmsskolas pedagoga darba vidē, t.i., izdegšanas izpausmes, atpazīšana, izprašana. Nodarbības laikā tiks veicināta izpratne par savu iekšējo resursu apzināšanu, faktoriem, kas veicina izdegšanu. Stāstīsim kā uzturēt pozitīvu darba vidi pirmsskolas iestādē, savlaicīgi atpazīstot un novēršot izdegšanas riskus.

Nodarbības ilgums 2-3 h
Formāts: Zoom vai klātienē
Īsteno: SOS

2. Atbalstošas vides veidošana PII bērniem ar traumatisku pieredzi

Nodarbība paredzēta pedagogiem un pedagogu palīgiem.

Nodarbībā būs iespēja papildināt zināšanas par traumatiskiem notikumiem un traumām bērnu dzīvē, t.sk. kara traumām. Tiks veicināta izpratne par atbalstošās vides nepieciešamību un veidošanu PII saistībā ar traumām. Tiks sniegti ieteikumi, kā rīkoties, ja PII apmeklē bērns ar traumatisku pieredzi, kā pasargāt bērnu no traumatiskā notikuma sekām; kāda vide PII ir nepieciešama bērnam; kā atbalstoši uzturēt sarunu ar bērnu, ja bērns runā par traumatisko pieredzi.

Nodarbības ilgums 2 h
Formāts: Zoom vai klātienē
Īsteno: SOS

3. Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai starp pedagogiem un vecākiem

Nodarbība paredzēta - pedagogiem (var piedalīties arī pedagogu palīgi).

Nodarbībā mācās izprast, pedagogu un vecāku cieņpilnas sadarbības nozīmi un ietekmi uz bērnu emocionālo labklājību, sociālajām kompetencēm, uzvedību un akadēmiskajiem sasniegumiem. Veicot praktiskus uzdevumus, dalībnieki apgūst iemaņas veidot sarunas ar vecākiem, kas balstītas konsekvencē, pozitīvā sadarbībā un ir mērķētas uz bērna labākajām interesēm. Tiks iegūtas zināšanas par to, kā plānot tikšanos un sarunu ar vecākiem, kā izvairīties no komunikācijas barjerām. Ko darīt, ja saruna kļūst nevadāma.

Nodarbības ilgums 2h.
Formāts: Zoom vai klātienē
Īsteno: Dardedze

4. Kas jāzina par veselīgu seksualitātes attīstību, strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem

Nodarbība paredzēta pedagogiem un pedagogu palīgiem.

Nodarbībā noskaidro seksualitātes jēdzienu un veicina izpratni par normālu, satraucošu un kaitējošu seksuālu uzvedību pirmsskolas vecuma bērniem. Gūst priekšstatu par dažādām seksualitātes izpausmēm bērniem līdz 7 gadu vecumam, ieskaitot kaitējošu seksuālu uzvedību. Mācās atpazīt seksuālās izmantošanas veidus un pazīmes, kas var liecināt par bērna seksuālu izmantošanu. Iegūst zināšanas par preventīvu rīcību, lai tas nenotiktu. Praktiski veicot dažādus uzdevumus, trenē spēju pieņemt seksualitātes izpausmes pirmsskolas vecuma bērniem, kā dabīgu dzīves sastāvdaļu un spēju rīkoties, ja ir aizdomas par bērna seksuālu izmantošanu.

Nodarbības ilgums 2h
Formāts: Zoom vai klātienē
Īsteno: Dardedze

5. Pirmsskolas komandas resursu apzināšana un pilnveidošana

Nodarbība paredzēta jebkuram pirmsskolas darbiniekam (pedagogiem, administrācijai, pedagogu palīgiem).

Nodarbībā pirmsskolas kolektīva dalībnieki iegūst zināšanas par katra individuālajiem resursiem, komandas resursiem un to izmantošanu kopīgi strādājot vienotam mērķim. Mācās izprast, saskaņot un realizēt savas vērtības ar kolektīva vērtībām. Praktiski darbojoties, iegūst izpratni par katra komandas dalībnieka nozīmi un lomu iestādes vērtību īstenošanā. Mācās izvirzīt konkrētus, sasniedzamus mērķus, lai uzlabotu komandas jaudu.

Nodarbības ilgums 3 h
Formāts: klātienē
Īsteno: Dardedze

6. Pedagogu palīgu loma un sadarbības veicināšana ar pedagogiem

Nodarbība paredzēta – pedagogiem un pedagogu palīgiem.

Nodarbībā būs iespēja papildināt zināšanas par savstarpējo attiecību mijiedarbību un to nozīmīgumu PII grupiņas klimata veidošanā un bērnu uzvedības izpausmēs. Nodarbībā kopīgi darbosimies un dalīsimies sadarbības pieredzē, diskutēsim par dažādiem sadarbības veidiem. Veidosim savstarpējo noteikumu priekšlikumus. Tiks piedāvāta konkrēta metode, kuru var pielietot ikdienas darbā, lai risinātu dažādas domstarpības.

Nodarbības ilgums 3 h
Formāts: klātienē
Īsteno: SOS

Pirmsskolām, kuras jau pabeigušas BDDB programmas visus četrus posmus, pieejamas vēl divu veidu konsultācijas:

1. Individuālā gadījuma izskatīšana

Nodarbība paredzēta PII darbiniekiem, kuri iesaistīti konkrētajā situācijā un citi ieinteresētie darbinieki.

Šajā nodarbībā ar pašpalīdzības metodi veicināsim pedagogos prasmi analizēt profesionālas grūtības, konsultēties ar kolēģiem. Palīdzēsim pedagogiem apgūt metodiku problemātisku situāciju analīzei. Uzlabosies pedagogu prasmes apspriest savu profesionālo darbību, pamatot savu rīcību. Kā arī sniegsim atbalstu pedagogiem.

Nodarbības ilgums 2-3h

2. Vadītāju līderības stiprināšana

Nodarbība paredzēta PII vadītājiem.

Nodarbības laikā būs iespēja vadītājām praktiski darboties savas personības atpazīšanā un to ietekmi uz kolektīva procesiem. Sadarbības prasmju stiprināšana.

Nodarbības ilgums 3 h

Kas notiek pēc tam?

Kad pirmsskola ir izgājusi visus četrus programmas posmus, mēs rīkojam klātienes sarunu ar iestādes BTA komandu un BDDB programmas vadītājiem

Mērķis:
BDDB programmas apguves un ieviešanas procesā iegūtās zināšanas un prasmes.

Iestādes BTA komanda apliecina kopīgā sarunā ar BDDB programmas vadītājiem, kas balstīta uz starptautiskās organizācijas “Keeping Children Safe” Bērnu aizsardzības standartiem.

Kā:
Klātienes saruna, kurā piedalās Iestādes BTA komanda un BDDB vadītāji. Tajā apspriedīsim, kas ir bijuši Iestādes lielākie ieguvumi, izaicinājumi, sasniegumi, uzsākot Programmas realizēšanu. Noskaidrosim, kāda veida tālāks atbalsts nepieciešams iestādei, lai sekmīgi varētu darboties kā Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs. Apspriežamie jautājumi:

 1. Kā iestādē darbojas BTA komanda?
 2. Kā iestādes darbinieku rīcība tiek organizēta saskaņā ar BTA protokolu?
 3. Kā iestāde izglīto un uzrauga savus darbiniekus?
 4. Kā iestāde sadarbojas ar vecākiem?
 5. Kā iestāde izmanto e-vides platformu, lai veiktu regulārus bērnu novērojumu mērījumus?
 6. Kā iestāde izglīto bērnus par viņu tiesībām un drošību attiecībās?

Rezultāts:
Iestāde iegūst rakstisku BDDB programmas apliecinājumu par BDDB programmas apguvi un saņem rekomendācijas turpmākai BDDB programmas īstenošanai. Ikdienas darbā Iestāde izmanto ieteiktos izstrādātos dokumentus, procedūras, rīcības shēmas un pieņem lēmumus atbilstoši BDDB programmai. Ja Iestāde izlemj turpināt sadarbību ar BDDB programmas īstenotājiem, tad vienojas ar BDDB komandu par ikgadējās sadarbības turpināšanu.

Turpmāk pieejami regulāri BDDB programmas atbalsta pasākumi

Mērķis:
Iestāde saņem darbinieku vajadzībām atbilstošu profesionālu regulāru atbalsta pasākumu kopumu, lai nepārtraukti pilnveidotu Iestādes darbinieku kompetences, stiprinātu kapacitāti, pašpalīdzības prasmes un līdzatbildību, īstenojot BDDB programmu Iestādē.

Kā:
BDDB komanda nodrošina PII operatīvu telefonisku atbalstu ar BDDB programmas īstenošanu saistītos jautājumos, tajā skaitā par e- vides platformas lietošanu.

BDDB komanda katru gadu vienojas ar Iestādes Bērnu tiesību aizsardzības komandu par Iestādei nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem no BDDB programmas atbalsta pasākumu groza.

BDDB programmas atbalsta pasākumu grozā ietilps šādi pakalpojumi:

1) Iestādes individuālā atbalsta nodarbības par dažādām tēmām
2) Bērnu tiesību aizsardzības komandu grupas nodarbības
3) E-vides platformas izmantošana

Rezultāts:
Iestāde realizē BDDB programmā apgūtās zināšanas un prasmes ikdienas darbā, sadarbojas ar BDDB programmas vadītājiem un saņem Iestādes vajadzībās balstītu atbalsta pasākumu kopumu. Iestādē ir pilnveidotas darbinieku kompetences un stiprināta kapacitāte, kas ikdienā palīdz pilnvērtīgi, radoši un apzināti īstenot BDDB programmu. Iestādes darbinieki ir kompetentāki novērst, atpazīt un risināt situācijas, kurās noticis bērnu tiesību pārkāpums.

Ieguvumi

Iesaistoties programmā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” un apgūstot visus četrus tās posmus, pirmsskolas iegūst:

 • uzlabotas prasmes agrīni identificēt riska faktorus;
 • zināšanas, kā efektīvi risināt problēmsituācijas, sadarbojoties ar kolēģiem un bērnu vecākiem;
 • pārliecību un spēju drošāk rīkoties sarežģītās situācijās;
 • Iestādes Bērnu tiesību aizsardzības (BTA) komandai - pieredzi, kā sadarbojoties risināt problēmas;
 • saskaņotu rīcību problēmsituāciju atpazīšanai, ziņošanai un risināšanai;
 • padziļinātu izpratni un zināšanas par bērnu vajadzībām un vienotu izpratni par bērnu tiesību aizsardzības īstenošanu Iestādē.
 • atbalstošāku vidi bērniem, kuri saņem drošību un cieņpilnu, atbildīgu pieaugušo iesaisti.

  Programmas dalībnieki

  Šobrīd programmas apguvē un īstenošanā ir iesaistītas 70 pirmsskolas izglītības iestādes visā Latvijā - 60 Rīgas pirmsskolas un 10 pirmsskolas no citām pašvaldībām.

  Programmā iestāšanās gads Pirmsskolas izglītības iestāde Mācību apgūšanas procesā Turpina aktīvi darboties programmā Pārtrauca darboties programmā
  2015 Rīgas PII “Dzilniņa”
  Rīgas 11.PII
  Rīgas 273.PII 2022
  Cēsu 4.PII
  Salacgrīvas PII “Vilnītis” 2021
  Liepas PII ”Saulīte” 2021
  2016 Rīgas 13.PII “Ābecītis”_
  Rīgas 160.PII
  Saulkrasti Ŗūķītis” 2021
  2017 Rīgas 244.PII
  Rīgas PII “Mežaparks”
  Rīgas PII “Kurzeme”
  Rīgas Āgenskalna PII
  Rīgas 173.PII
  Rīgas PII “Zvaniņš”
  Rīgas PII “Jumis” 2021
  Rīgas PII “Mārdega”
  Rīgas PII “Madariņa”
  Rīgas 135.PII “Liepziediņi”
  2018 Rīgas 170.PII
  Rīgas PII “Zīļuks”
  Rīgas 110.PII 2021
  Rīgas PII “Pienenītes”
  Rīgas PII “Vadakstīte”
  Rīgas PII “Kamolītis”
  Rīgas 216.PII
  Rīgas 123.PII
  Rīgas 264.PII “Zelta atslēdziņa” 2020
  Rīgas 251.PII “Mežciems”
  Rīgas PII “Priedīte”
  Rīgas 210.PII
  Rīgas 262.PII
  Rīgas 21.PII “Laimiņa”
  2019 Rīgas Grīziņkalna PII
  Rīgas 169.PII
  Rīgas 14.PII
  Rīgas 154.PII
  Rīgas 27.PII
  Rīgas 106.PII
  Rīgas PII “Domino”
  Rīgas 234.PII
  Cēsu 3.PII
  Ropažu PII “ Zaķumuiža”
  Aizkraukles PII ”Auseklītis” 2023
  Jaunpiebalgas vidusskolas PII
  Vecpiebalgas PII “Mazputniņš”
  2020 Kuldīgas PII “Bitīte”
  Kuldīgas PII “Cīrulītis”
  Kuldīgas PII “Ābelīte”
  Ropažu PII “Annele”
  Cēsu 5.PII
  2021 Rīgas 46.PII
  Rīgas PII “Pūcīte”
  Rīgas PII ”Saulespuķe”
  Rīgas PII “Saulstariņi”
  Rīgas 81.PII
  Rīgas PII ”Riekstiņš”
  2022 Rīgas 36.PII
  Rīgas 229.PII
  Rīgas PII “Čiekuriņš”
  Rīgas PII “Māra”
  Rīgas PII “Ziedoņdārzs”
  Rīgas 258.PII
  Rīgas 49.PII
  Rīgas 266.PII
  Rīgas 239.PII
  Rīgas PII “Kastanītis”
  Rīgas 241.PII
  Rīgas 59.PII
  2023 Rīgas PII “Daugaviņa”
  Rīgas 80.PII
  Rīgas 172.PII
  Rīgas PII ”Ligzdiņa”
  Rīgas Jaunciema pamatskolas PII
  Rīgas 57.PII
  Rīgas PII “Pīlādzītis”
  Rīgas PII “Rotaļa”
  Rīgas 167.PII
  Rīgas 220.PII
  Rīgas 254.PII
  Rīgas PII “Brīnumzeme”
  Rīgas PII “Ozoliņš”
  Itas Kozakevičas Poļu skolas PII
  Rīgas 161.PII
  Rīgas 221.PII
  Rīgas 197.PII
  Rīgas PII “Laismiņa”
  Rīgas PII “Dzirnaviņas”
  Rīgas Valdorfskolas pirmsskolas grupas  Atsauksmes

  Programma ir saņēmusi atzinīgu novērtējumu no iesaistītajām Latvijas pašvaldībām, tai skaitā Rīgas valstspilsētas pašvaldības. Tās īstenošana Rīgā norit ciešā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Atsauksmes par ieguvumiem no pirmsskolu pedagogiem, kuru pirmsskolas izglītības iestādes darbojas programmā:

 • “Cik svarīgi ir aizdomāties par vienkāršām lietām, kuras varam ikdienā izmantot.”

 • “Programmas ieviešana dod iespēju konstruktīvi risināt problēmsituācijas.”

 • “Mēs uzzinājām, kā ar protokola palīdzību var palīdzēt skolotājiem tikt skaidrībā par pārkāpumiem.”

 • “Tagad spēju labāk priekš sevis noformulēt, kas ir jādara, strukturēt savas zināšanas.”

 • “Mūsu BTA komandas kopīgs darbs, saliedētība un uzmundrinājumi viena otrai.”

 • “Vienots skatījums uz problēmsituāciju visiem darbiniekiem.”

 • “E-platforma ir kā termometrs, palīgrīks bērna labsajūtas noteikšanai, sarunu organizēšanai ar vecākiem.”

 • “Kolektīvā uzdrošināmies atklātāk runāt par grūtībām savā darbā, par “neērtiem” jautājumiem, kā arī spējam sevi paslavēt.”

 • “Spējam ieraudzīt katra bērna unikalitāti, drošāk veidojam sarunas ar bērnu vecākiem.”

Programmas jaunumi

Mēs turpinām attīstīties: pēc gandrīz desmit gadu aktīvas programmas īstenošanas veicām rūpīgu izvērtēšanu, lai pārliecinātos par satura atbilstību pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām un programmas mērķu sasniegšanu. Programmas veidotāji un īstenotāji uzklausīja programmas dalībnieku vajadzības, atsauksmes un viedokļus. Tā rezultātā 2023.gadā programmā ir ieviesti vairāki uzlabojumi:

Fokuss tika mainīts no uzraudzības, kas paredzēja sertificēšanu un resertifikāciju (tādas vairs nebūs), uz plašāku individuāla atbalsta sniegšanu katrai iestādei, atbilstoši izteiktajām vajadzībām programmas ietvaros.

Līdz šim, programmā viens no posmiem bija Džimbas 11 soļu drošības programma, kas turpmāk BDDB mācību saturā vairs nav iekļauta, lai mācībās vairāk spētu koncentrēties uz pirmsskolu darbinieku izglītošanu. Tā kā joprojām ir ļoti svarīgi mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, to katra pirmsskola izglītības iestāde pēc izvēles var apgūt šeit: http://www.dzimba.lv/.

Sadarbības nosacījumi

Slēdzot līgumu par programmas īstenošanu, iestāde vai pašvaldība sedz mācību maksu 8160 eiro, sadalot summu divos budžeta gados.

Plašāka informācija un pieteikšanās: programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” vadītāja Sandra Simsone, tālrunis 26546610, e-pasts sandra.simsone@sosbca.lv. Ja jums ir ieteikumi par programmas pilnveidi, lūdzu sūtiet tos uz e-pasta adresi: bddb@sosbca.lv

Programmas veidotāji

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir sociāla labdarības organizācija, kas Latvijā kopš 1997. gada nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī īsteno daudzpusīgas ģimeņu atbalsta un stiprināšanas programmas. Šo programmu mērķis ir radīt drošus un labvēlīgus apstākļus bērna attīstībai, samazinot pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus un nodrošinot specifiskus un vajadzībās pamatotus pakalpojumus ģimenēm un bērniem.

Programmas īstenošanā iesaistītie speciālisti – Dace Čible, Sandra Simsone, Ivita Puķīte, Līga Bernāte, Eva Beinaroviča, Inga Rutule

“Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir veicināt drošas, cieņpilnas attiecības un novērst vardarbību pret bērniem ģimenē, attiecībās ar vienaudžiem un sabiedrībā kopumā. Kopš 2001. gada centrā tiek sniegta profesionāla palīdzība vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī īstenotas programmas vardarbības pret bērnu riska novēršanai ģimenē, skolā, ārpusskolas aktivitātēs, bērnu aprūpes institūcijās, internetā un sabiedrībā kopumā. Iestājoties par drošu bērnību, “Centrs Dardedze” grib palīdzēt bērniem izaugt par stiprākiem, patstāvīgākiem un laimīgākiem pieaugušajiem, kā arī labākiem nākotnes vecākiem. Vairāk informācijas: drosaberniba.lv/bernamdross

Programmas īstenošanā iesaistītie speciālisti – Agnese Sladzevska, Sandra Strūberga, Annija Kandāte

“Centrs Dardedze” programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” koordinatore Sandra Strūberga tālrunis saziņai – 29400338; e-pasts: sandra.struberga@centrsdardedze.lv


Līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC)


Šī e-platforma sagatavota ar Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības (Rights, Equality and Citizenship, REC 2014-2020) programmas finansiālu atbalstu projekta “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību” ( “From policy to reality - shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children”) ietvaros, projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175. Mācību e-platformas saturs ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” atbildība un nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas uzskatu atspoguļojumu.