Kādas ir bērna tiesības un pienākumi

Esi sveicināts devītajā modulī!
Šeit Tu uzzināsi:

Kādas ir bērna tiesības

Kādi ir bērna pienākumi

Kādi ir bērna tiesību aizsardzības pamatprincipi

Lai izlasītu vairāk, spied uz elementiem oranžā krāsā!

Kas nosaka bērna tiesības un pienākumus?

Bērna tiesības un pienākumus Latvijas Republikā nosaka:
— Bērna tiesību aizsardzības likums
— Izglītības likums
— ANO konvencija par bērna tiesībām

Saskaņā ar LR Izglītības likumu viens no bērnudārza pienākumiem ir arī izglītot bērnus par viņu tiesībām un pienākumiem.

Kādas ir bērna tiesības?

Spied uz attēliem, lai uzzinātu, kādas ir bērnu tiesības!

Man ir tiesības satikties ar maniem ģimenes locekļiem un citām personām, kas pārstāv mani, piemēram, sociālo darbinieku vai juristu.

Man ir tiesības uz mīlošu un aprūpējošu ģimeni, kas nodrošina drošas un komfortablas mājas, apģērbu un veselīgu ēdienu.

Es nedrīkstu būt nodarbināts piespiedu darbā.

Man ir tiesības uz piemērotu izglītību, kas ir atbilstoša manām spējām un dotumiem.

Man ir tiesības uz labu veselības aprūpi.

Man ir tiesības uz specializētu aprūpi, ja man ir īpašas vajadzības.

Man ir tiesības spēlēties un piedalīties citās aktivitātēs kopā ar vienaudžiem.

Man ir tiesības būt pasargātam no ievainojumiem.
Man ir tiesības būt pasargātam no cigarešu, alkohola un narkotiku lietošanas.

Es esmu personība, un man ir tiesības būt pienācīgi cienītam.

Man ir tiesības tikt uztvertam nopietni un pieļaut kļūdas.

Man ir tiesības uz savu nacionalitāti, kultūru un reliģiju.

Man ir tiesības runāt un tikt sadzirdētam.

Man ir tiesības uz savu personīgo lietu neaizskaramību.

Man ir tiesības stāstīt citiem par mājās "valdošajiem likumiem".

Kādi ir bērna pienākumi?

Izstrādājot materiālus par pirmsskolas vecuma bērnu tiesībām un pienākumiem, ir svarīgi, lai tie būtu viegli uztverami, bērnam draudzīgā valodā, ar simboliem, piktogrammām u.tml.
Tāpat jāsaprot, vai konkrētais pienākums atbilst bērna vecumam un spējām.

Piemērs: Kādā bērnudārzā bērna pienākumos ir rakstīts: "Vienmēr nāc uz bērnudārzu tīrs, kārtīgās drēbēs un ar nepieciešamajiem materiāliem darbam!"
Kā saproti, šāds noteikums drīzāk attiecas uz vecākiem, nevis uz bērnu.

Spied uz kastītēm, lai uzzinātu,
kādi bērna pienākumi Tev viņam jāiemāca!

Mācības

Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai. Mācību laikā bērnam ir jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

Mājas darbi

Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas darbos.

Cieņa pret ģimeni

Bērnam ir jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem (adoptētājiem) un citiem ģimenes locekļiem, kā arī pret aizbildņiem un audžuģimenes locekļiem.

Pašaprūpe

Bērnam atkarībā no sava vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu veselību.

Cieņa pret valsti

Bērnam ir jāizturas ar cieņu pret valsti, tās simboliem un jāievēro likumi.

Uzvedības noteikumi

Bērnam ir jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi. Bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

Vides saudzēšana

Bērna pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi.

Vai dari visu, lai nodrošinātu bērna tiesību un pienākumu ievērošanu?

Lai pārliecinātos, ka pirmsskolas iestāde dara visu nepieciešamo bērna interesēs, darbiniekiem regulāri jāuzdod sev kontroljautājumi.

Spied uz ikonām, lai apskatītu jautājumus, kas Tev palīdzēs novērtēt situāciju savā darba vietā!

Vai tas, ko mēs darām, veicina bērnu tiesību īstenošanu?

Vai tas, ko mēs darām, dažkārt nekaitē bērnam?

Vai mēs savā darbībā iesaistām tos, kuru labā darbojamies – pašus bērnus?

Vai viss, ko mēs darām ir bērna labākajās interesēs gan šobrīd, gan ilgtermiņā?

Vai problēmas risinājumu balstām uz bērna un ģimenes stiprajām pusēm vai tikai uz mums pieejamajiem resursiem?

jautājums

Uzdevums

Kādas ir bērnu tiesības un pienākumi?
Izlasi bērnu apgalvojumus un spied uz tiem, kuri atbilst tam, ko nosaka Bērna tiesību aizsardzības likums, Izglītības likums un ANO konvencija par bērna tiesībām!

Spied uz, Tavuprāt, pareizās atbildes!

puisis Jēkabs

Man ir tiesības uz savām rotaļlietām un to, ka citi man tās neatņem.

meitene Liene

Mans pienākums ir vienmēr būt labai un smaidīgai.

puisis Dainis

Mans pienākums ir nemest papīrus uz ielas un nelauzt bērnudārza rotaļlietas.

meitene Ģertrūde

Man ir tiesības būt paēdušai, apģērbtai un veselai.

meitene Jolanta

Man ir tiesības vispār nepalīdzēt vecākiem, ja es to negribu.

Kādi ir bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipi?

Saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvenciju
pastāv seši bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipi.
Spied uz tiem un uzzini vairāk!


1
2
3
4
5
6

Bērnu tiesību īstenošanas princips

Kā izpaužas šis princips?

Uz bērna tiesībām balstīta pieeja ietver to, ka bērniem tiek radīta telpa, kurā viņi var paust savas raizes, tikt atbalstīti un mācīti, ka viņiem ir tiesības un kā tās īstenojamas.

Tas ir pārējo pamatprincipu realizēšana ikdienas attieksmē, saskarsmē, rīcībā un attiecībās ar bērniem.

Kā iestādē īstenot šo principu?
Iestāde ir izstrādājusi un ieviesusi protokolu bērnu aizsardzībai no bērnu tiesību pārkāpumiem un cieņpilnas vides veicināšanai, kas paredz:

— Vadlīnijas, kā iestādē tiek atpazīta vardarbība pret bērnu, kāda ir konkrētā rīcība šajos gadījumos un kas tiek darīts, lai vardarbība nenotiktu.
— Rīcības shēmas, ja bērnam tiek darīts pāri, ja viņu apdraud svešinieki, vecāki, iestādes darbinieki vai vienaudži.
— Darbinieka-bērna drošu attiecību principus, tostarp nepieņemamas uzvedības aprakstu. Piemēram, kādas ir bērna disciplinēšanas metodes iestādē.
— Bērniem saprotamā veidā izstāsta kā iestādē rūpējas par viņu tiesībām.

Bērnu līdzdalības princips

Kā izpaužas šis princips?

— Bērna līdzdalība ir brīvprātīga.
— Bērna apkārtējā vide veicina līdzdalības principa ievērošanu.
— Visiem bērniem tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas līdzdalībai.
— Bērni saņem atgriezenisko saikni par savu līdzdarbošanos.

Kāpēc tas ir svarīgi bērnam?

— Līdzdalība attīsta bērnos svarīgas prasmes, zināšanas, spējas un pārliecību par sevi.
— Bērni, kuri līdzdarbojas, aug par aktīvākiem un atbildīgākiem pilsoņiem.
— Līdzdalība veicina bērna atbildības uzņemšanos.

Kāpēc tas ir svarīgi iestādes darbiniekiem?

— Bērna līdzdalība palīdz labāk izprast viņa dzīves situāciju.
— Principa ievērošana samazina risku pieņemt tādu lēmumu, kas varētu kaitēt bērnam.
— Bērna līdzdalība nodrošina iestādes darbošanos bērna labākajās interesēs.

Nediskriminēšanas princips

Kā izpaužas šis princips?

— Visi bērni saņem vienādu attieksmi neatkarīgi no viņu rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģiskās piederības, nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, vai veselības stāvokļa.
— Ir pieņemami izturēties atšķirīgi, ja tas veicina vienlīdzību un ir bērna labākajās interesēs, piemēram, vājredzīgam bērnam dot papildu laiku Braila raksta izlasīšanai.

Šis princips īpaši jāievēro saskarsmē ar:

— Bērniem, kuri vai kuru vecāki pārstāv minoritātes,
— Bērniem, kuri nonākuši tiesībsargājošo institūciju uzmanības lokā,
— Bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē vai nu institūcijās, vai audžu ģimenēs,
— Ielu bērniem,
— Bērniem, kuri dzimuši nereģistrētā laulībā vai aug viena vecāka ģimenēs,
— Bērniem ar īpašām vajadzībām,
— Trūcīgiem bērniem.

Bērna labāko interešu princips

Kā izpaužas šis princips?

Domājot par bērna labākajām interesēm, vienmēr jāņem vērā viņa unikālā situācija atkarībā no viņa sociālās un ekonomiskās vides un kultūras.

Bērna labākās intereses ir:

— Saņemt izglītību,
— Būt ģimeniskās attiecībās,
— Zināt savus vecākus un būt vecāku aprūpētam,
— Tikt uzklausītam jautājumos, kas attiecas uz viņa dzīvi,
— Tikt cienītam kā indivīdam.
— Kā arī citas intereses, kas var būt unikālas konkrētam bērnam vai bērnu grupai.

Bērna labākās intereses nav:

— Tikt pakļautam jebkāda veida vardarbībai,
— Tikt šķirtam no saviem vecākiem,
— Tikt iesaistītam bērnam kaitējošā darbā u.c.

Bērna un ģimenes stipro pušu princips

Kā izpaužas šis princips?

— Bērna un ģimenes stipro pušu princips izpaužas kā ticība, ka bērniem, ģimenēm un kopienām ir zināšanas un resursi, lai risinātu savas problēmas.
— Tiek izmantoti paņēmieni, lai koncentrētos uz vēlamo darba rezultātu, nevis nevēlamā novēršanu vai labošanu.

Kas var būt bērna un ģimenes stiprās puses?

Attiecības, zināšanas, kultūra, kopiena, spējas, resursi, talanti un iemaņas.

Kāpēc šis princips ir svarīgs?

— Zināšanas un izpratne par bērna vidi, tās stipro un vājo pušu atpazīšana nodrošina bērna attīstību un aizsardzību.
— Darbs ar ģimenēm un kopienām nodrošina spējas veidot atbalstošu, aizsargājošu un cieņpilnu vidi.

Nekaitēšanas princips

Kā izpaužas šis princips?

Nekaitēšanas princips nozīmē rīcības izvērtēšanu pirms tās realizēšanas, lai pārliecinātos, ka bērnam netiks nodarīts nekāds kaitējums.

Kāpēc šis princips ir svarīgs?

— Iejaukšanās, pat labi domāta, noteiktās situācijās var arī kaitēt.
— Piemēram, viegli ievainojamu bērnu ievietojot institūcijā, viņu var pakļaut vardarbības riskam.
— Ikviena iejaukšanās kādā situācijā ietekmē šo situāciju – tas var būt gan pozitīvi, gan negatīvi.

Kad šis princips jāievēro?

Nekaitēšanas princips jāpielieto gadījumos, kad jāizlemj par iejaukšanos ar iespējamu kaitējumu un mazu iespēju uz labāku rezultātu.

jautājums

Uzdevums

Kādi bērnu tiesību aizsardzības principi ir ievēroti šajās situācijās?
Izlasi šīs situācijas un spied uz pareizā atbildes varianta!

Māris un Dāvis sakaujas. Tā vietā, lai resgaļus nokauninātu citu bērnu klātbūtnē un draudētu ar ziņošanu vecākiem, audzinātāja atrod laiku individuālai sarunai ar katru no zēniem. Pēc tam viņa grupiņā pārrunā nevardarbīgas konflikta risināšanas metodes.

Nekaitēšanas princips
Bērnu tiesību īstenošanas princips

Nediskriminēšanas princips
Bērnu līdzdalības princips

Pareizi, ir ievēroti šie bērnu tiesību aizsardzības principi.

Šis nav pareizais atbildes variants.

Plānojot Ziemassvētku pasākumu, audzinātāja bērniem jautā, par kādu tēmu un kādā veidā viņi to gribētu svinēt. Pasākums tiek plānots kopā ar bērniem un viņu vecākiem.

Līdzdalības princips
Bērna un ģimenes stipro pušu princips
Bērnu tiesību īstenošanas princips

Nediskriminēšanas princips
Bērna labāko interešu princips
Bērnu tiesību īstenošanas princips

Pareizi, ir ievēroti šie bērnu tiesību aizsardzības principi.

Šis nav pareizais atbildes variants.

Jānis pastāvīgi nevēlas komunicēt, ir noslēgts, nepieņem izmaiņas dienaskārtībā. Tiklīdz notiek kas neplānots, viņš krīt zemē, kliedz, sit pats sev. Vecāki atzīst, ka Jānim ir autiskā spektra traucējumi. Audzinātājām ar zēnu nav viegli. Pārējo bērnu vecāki ir nobažījušies, ka audzinātājas Jānim velta daudz vairāk laika nekā citiem, tāpēc viņi vāc parakstus Jāņa izslēgšanai vai pārcelšanai uz citurieni. Bērnudārzs organizē vecāku sapulci, kuras laikā stāsta par bērna tiesībām. Bērnudārza vadītāja norāda, ka Jānis turpinās apmeklēt šo iestādi, tāpēc visu interesēs ir sadarboties un rūpēties, paturot centrā visu bērnu intereses.

Nediskriminēšanas princips
Bērna labāko interešu princips
Bērnu tiesību īstenošanas princips

Līdzdalības princips
Bērna un ģimenes stipro pušu princips
Bērnu tiesību īstenošanas princips

Pareizi, ir ievēroti šie bērnu tiesību aizsardzības principi.

Šis nav pareizais atbildes variants.

Apsveicam!
Tu apguvi tēmu
"Bērna tiesības un pienākumi"!