Kā kļūt par bērnam drošu un draudzīgu bērnudārzu

Esi sveicināts astotajā modulī!
Šeit Tu uzzināsi:

Kā bērnudārzam jārūpējas par bērnu drošību

Kādi ir kritēriji, lai kļūtu par bērnam drošu un draudzīgu bērnudārzu Latvijā

Kas ir bērnu tiesību aizsardzības protokols un bērnu tiesību aizsardzības komanda bērnudārzā

Lai izlasītu vairāk, spied uz elementiem oranžā krāsā!

Kā bērnudārzam jārūpējas par bērna drošību?

Domājot par bērna drošību, parasti pieaugušie koncentrējas uz bērna fizisko drošību (ugunsdrošību, traumatisma riskiem, elektrodrošību, ceļu satiksmes drošību), tomēr nepievērš pietiekamu vērību bērna drošībai attiecībās un saskarsmē ar citiem cilvēkiem.

Vai zini, kādi ir pirmsskolas iestādes uzdevumi attiecībā uz bērna drošību saskarsmē ar citiem – pieaugušajiem un bērniem? Spied uz cipariem un uzzini!

1

ATPAZĪT
Savlaicīgi atpazīt bērnu tiesību pārkāpumu riskus savā iestādē.

2

RĪKOTIES
Izstrādāt un ieviest visiem labi saprotamu rīcības shēmu, kā rīkoties gadījumos, ja tiek konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi.

3

NOVĒRST
Darīt visu iespējamo, lai bērnu tiesību pārkāpumi nenotiktu.

Kādi ir bērnam drošas un draudzīgas organizācijas kritēriji?

Starptautiskas bērnu tiesību aizsardzības organizācijas ir vienojušās par bērnu tiesību aizsardzības kritērijiem, kas jāīsteno iestādē, lai tā būtu bērnam droša un draudzīga, kurā jebkāda veida bērnu tiesību pārkāpums tiek ātri pamanīts un risināts.

Spied uz cipariem, lai uzzinātu!

Bērna tiesību aizsardzības komanda

1Protokols

2

Darbinieku uzraudzība un izglītošana

3

Iestāde sadarbojas ar vecākiem

4


Bērnu izglītošana

5Pārraudzība

6

Iestādē ir izveidota un darbojas "bērnu tiesību aizsardzības komanda".

Komanda izstrādā Bērnu tiesību aizsardzības protokolu, uzrauga protokola ieviešanu, sadarbojas ar darbiniekiem un vecākiem, regulāri tiekas, lai izskatītu ziņojumus, izstrādātu stratēģijas, rīcības plānu problēmsituāciju risināšanai.

Iestāde ir izstrādājusi un ieviesusi protokolu bērnu aizsardzībai no bērnu tiesību pārkāpumiem un cieņpilnas vides veicināšanai.

— Vecāki iepazīstināti ar protokolu.
— Protokols pieejams viegli uztveramā veidā un elektroniskā formātā iestādes mājas lapā.
— Visi darbinieki ir iepazinušies ar iestādes protokolu.
— Bērniem saprotamā veidā izstāsta kā iestādē rūpējas par viņu tiesībām.

Iestāde uzrauga savu darbinieku rīcību, lai novērstu vardarbību pret bērniem un veicinātu bērnu tiesību īstenošanu. Iestāde izglīto darbiniekus par bērnu aizsardzību un par iespējām palīdzēt bērniem riska situācijās.

— Pieņemot darbā cilvēkus, iestāde pārbauda pretendenta pagātni, viņu piemērotību darbam ar bērniem un rekomendācijas.
— Iestāde veido atvērtu vidi, kas veicina darbinieku savstarpējo uzticēšanos un atklātību, lai runātu par izaicinājumiem un meklētu palīdzību problēmsituācijās.
— Visi darbinieki zina, kā atpazīt vardarbības riska faktorus un pazīmes.
— Darbinieki ir informēti, kur saņemt palīdzību, ja ir aizdomas par vardarbību pret bērnu.
— Iestādē ir pieejami nodarbību scenāriji un interaktīvi materiāli darbam ar bērniem par bērnu tiesībām.
— Darbinieku zināšanas regulāri tiek izvērtētas, tiek rīkotas apmācības un supervīzijas.

Iestāde izglīto vecākus par bērnu tiesībām un audzināšanu bez vardarbības.

— Nepietiek ar to, ka informācija par pozitīvu, nevardarbīgu audzināšanu tiek izvietota informācijas stendos, šīs tēmas jāpārrunā vecāku sapulcēs un individuālās sarunās ar vecākiem.
— Vecākiem ir skaidra ziņošanas kārtība, ja viņu bērnam ir nodarīts kāds kaitējums.
— Vecāki saņem informāciju par iespējām vērsties pēc palīdzības, ja rodas grūtības ar bērna audzināšanu vai ir bažas par bērna attīstību.

Iestāde izglīto bērnus par viņu tiesībām un drošību attiecībās.

— Iestāde iekļauj savā darbības programmā īpašas aktivitātes, ar kuru palīdzību mācīt bērniem viņu tiesības un drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Iestādē darbojas Džimbas drošības programmas aģents, kas īsteno Džimbas 9 soļu programmu (skatīt www.dzimba.lv).
— Iestāde iesaista bērnus iekšējās kārtības noteikumu izveidē, veicina nevardarbīgas konfliktu un problēmu risināšanas prasmes, kas mazina vienaudžu savstarpējās vardarbības riskus.

Iestāde kontrolē un periodiski pārskata savu darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā.

— Iestāde regulāri aktualizē un vismaz reizi gadā pārskata protokolu.
— Iestāde konsultējas ar vecākiem par protokola īstenošanu.
— Iestāde cenšas iesaistīt bērnus protokola izvērtēšanā.

Kādi ir ieguvumi sasniedzot bērnam droša
un draudzīga bērnudārza standartu?

Bērnam droša un draudzīga bērnudārza standarta ieviešana palīdz:

Spied uz ikonām, lai uzzinātu!

Aizsargāt bērnus

Aizsargāt darbiniekus

Aizsargāt organizāciju

Veidot sadarbību, centrā liekot bērna labākās intereses un vajadzības

Kā Latvijā iegūt bērnam droša un
draudzīga bērnudārza statusu?

— Programma "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" jeb BDDB izstrādāta, sadarbojoties nodibinājumam "Centrs Dardedze", biedrībai "Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija" un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Pirmsskolas nodaļai.
— Programmu īsteno sadarbībā ar pašvaldībām.

Turpmāk soli pa solim uzzināsi, kas nepieciešams, lai iestāde iegūtu statusu "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs", un kādi ir kritēriji šī standarta sasniegšanai.

Pirmsskola ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk iestādes vidē, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī vide ir:

— bērniem droša un draudzīga,
— bērna vecākus iesaistoša un atbalstoša,
— iestādes darbiniekus izglītojoša, stiprinoša un uzraugoša,
— iestādē īstenotos bērna attīstības vajadzībās centrēta pieeja.

Programma "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs" palīdz īstenot kritērijus, kas ļauj strādāt atbilstoši Bērnam drošas un draudzīgas iestādes standartam.
Spied uz programmas posmiem, lai apskatītu standarta kritērijus!

Bērnu tiesību aizsardzības komanda

Iestādē ir izveidota un darbojas Bērnu tiesību aizsardzības komanda

“Laboratorija pedagogiem” –
pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma

Iestāde izglīto un uzrauga savu darbiniekus

Drošības protokola izstrāde

— Iestāde kontrolē un periodiski pārskata savu darbību, lai nodrošinātu atbilstību bērnu aizsardzības standartiem
— Iestādē ir izstrādāts un ieviests dokuments "Bērnu tiesību aizsardzības protokols"

E-vides platforma
“Bērna labsajūtas mērījums”

Metodika e-vidē, kas palīdz savlaicīgi pamanīt riska faktorus bērna labsajūtai un sniegt atbalstu bērnam

Džimbas 9 soļu drošības programma

Iestāde izglīto bērnus par viņu tiesībām un drošību attiecībās

Bērnu tiesību aizsardzības komanda

Tagad tuvāk apskatīsim bērnu tiesību aizsardzības komandu!


Ja vēlaties kļūt par Bērnam drošu un draudzīgu bērnudārzu, jāsāk ar Bērnu tiesību aizsardzības komandas (BTA) izveidi.

Klikšķini pogu, lai uzzinātu, kā to paveikt!

Uzdevums iestādes vadībai

Ja jums šodien būtu jāizveido 5 cilvēku komanda bērnu tiesību aizsardzībai jūsu iestādē, kuri cilvēki tie būtu un kāpēc tieši viņi?

Izveidojiet sarakstu ar darbiniekiem, kurus uzskatāt par atbilstošākajiem Bērnu tiesību aizsardzības komandas dalībniekiem!

Pēc tam atbildiet uz šiem jautājumiem, lai izvērtētu,
vai izvēlētie kolēģi ir piemēroti darbam BTA komandā!

Spied uz jautājuma zīmēm, lai izlasītu!

Vai izvēlētie kolēģi:
— labprāt strādā komandā;
— pārstāv visus iestādes līmeņus;
— prot uzklausīt;
— prot atrast veidus kā izlīgt, gadījumos, kad rodas domstarpības;
— ir gatavi ilgstošiem pienākumiem komandā un kolektīvā.

Vai šiem kolēģiem:
— piemīt autoritāte kolēģu vidū;
— ir vēlme augt un attīstīties profesionāli;
— ir laba sadarbība ar vecākiem;
— bērna intereses ir būtiskākā motivācija darbam;
— ir izpratne par bērnu tiesību aizsardzības nozīmi pirmsskolā.

Kādi ir Bērnu tiesību aizsardzības komandas uzdevumi?

BTA komanda tiekas regulāri, lai realizētu konkrētus uzdevumus.

Spied uz punktiem un uzzini!

Plānot un uzraudzīt BTA protokola realizāciju

Attīstīt un uzturēt kolektīvā prasmi strādāt komandā

Nodrošināt darba kvalitātes iekšējo kontroli

Veicināt komunikāciju ar bērnu vecākiem

Lemt par atbalsta personāla piesaistīšanu

Piedalīties problēmu risināšanas procesā

Atbalstīt kolēģus

Izstrādāt BTA protokolu

BTA komanda ir atslēga veiksmīgai programmas ieviešanai un īstenošanai.

Kādi ir BTA komandas darba pamatprincipi?

uzmanību
— Konfidencialitāte
— Ticība pozitīvam darba rezultātam
— Cieņa
— Spēja konstruktīvi risināt problēmas
— Spēja uzņemties atbildību un rīkoties
— Orientēti meklēt risinājumus, nevis sodīt vainīgos
— Spēja saskatīt cilvēku stiprās puses
— Spēja uzticēties citiem
— Spēja būt atklātam sarunā ar kolēģiem/sadarbības partneriem
— Labas komunikācijas prasmes
— Spēja pieņemt citu cilvēku spēcīgas emocijas
— Konfliktu risināšanas prasmes

Tagad uzzini vairāk par pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides programmu “Laboratorija pedagogiem”!

1
Bērnu tiesību aizsardzības komanda
2
“Laboratorija pedagogiem” – pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
3
Drošības protokola izstrāde
4
E-vides platforma “Bērna labsajūtas mērījums”
5
Džimbas 9 soļu drošības programma

Spied uz attēla daļām, lai uzzinātu vairāk!

Programmas mērķis:
Palīdzēt BTA komandai izveidoties un apgūt prasmi iestāties par bērna tiesībām gan preventīvi, gan risinot sarežģītas situācijas bērnudārza ikdienā (ar vecākiem un kolēģiem).
Šis ir komandas profesionālās kvalifikācijas celšanas posms.

Divas galvenās aktivitātes
"Laboratorija pedagogiem" posmā:

  1. Apmācības BTA komandai.
  2. Atbalsta nodarbības bērnudārzā uz vietas.

Uzzini vairāk par divām galvenajām aktivitātēm – apmācību un atbalsta nodarbībām.

Spied uz aktivitātēm, lai izlasītu atbildes uz jautājumiem!

Apmācības
Atbalsta nodarbības
Kas piedalās?
BTA komanda
(3-6 cilvēki, atkarībā no iestādes lieluma)
BTA komanda un jebkuri citi darbinieki pēc komandas ieskatiem, iestādes specifikas vai aktuālajām vajadzībām
Ko dara?
Mācās, paskatās uz ierasto no cita skatu punkta, iepazīst BDDB vērtības
Tiekas iestādē ar nodarbību vadītājiem, lai risinātu aktuālas situācijas, piedzīvotu komandas darba vērtību un ieviestu to kā neatņemamu ikdienas darba sastāvdaļu
Kā dara?
BTA komandas locekļi piedalās trīs dienu seminārā, lai gūtu atbildes uz jautājumiem:
— kādēļ pirmsskolas skolotājs var rūpēties par bērnu tiesību aizsardzību;
— kas skolotājam jāzina;
— kā skolotājam jārīkojas.
Risinot ikdienas situācijas, kurās skolotājam ir nepieciešams:
— atbalsts;
— atbildes uz jautājumiem;
— palīdzība;
— rīcības plāns.

Tagad uzzini vairāk par Drošības protokola izstrādi!

1
Bērnu tiesību aizsardzības komanda
2
“Laboratorija pedagogiem” – pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
3
Drošības protokola izstrāde
4
E-vides platforma “Bērna labsajūtas mērījums”
5
Džimbas 9 soļu drošības programma

Drošības protokola mērķis ir vienoties par to, kā iestādē:
Atpazīst bērnu tiesību pārkāpumus
Rīkojas, kad tie ir konstatēti
Novērš vardarbību trīs attiecību līmeņos:

Bērns — bērns
Vecāks — bērns
Darbinieks — bērns

Šī vienošanās ir apvienota vienā dokumentā – bērnu tiesību aizsardzības protokolā.

Kas jāņem vērā pirms bērnu tiesību aizsardzības protokola izstrādes?

Pirms bērnu tiesību aizsardzības protokola izstrādes ļoti būtiska ir diskusija par to, kādas ir iestādes galvenās vērtības, darbības struktūra un principi un tas, kā paši iestādes darbinieki vērtē iestādes darbību saistībā ar bērnu tiesību ievērošanu.
Pirms uzsākt darbu pie protokola izstrādes un ieviešanas, veiciet šādus "priekšdarbus".
Spied uz punktiem, lai tos aplūkotu!

Izveidojiet "bērnu tiesību aizsardzības komandu". Tās sastāvā ir vadītājs, metodiķis, pedagogs, auklīte un vēl kāds speciālists, kuram ir būtiska loma bērnu tiesību aizstāvībā.

Formulējiet motivāciju, vai un kāpēc iestāde vēlas būt bērnam droša un draudzīga.

Bērnu tiesību aizsardzības tēmai jābūt tikpat svarīgai kā bērnu izglītošanai, tāpēc pārrunājiet to vecāku un darbinieku sapulcēs.

Izvērtējiet, kā iestādē šobrīd tiek ievērotas bērnu tiesības, kā tiek atpazīti un novērsti vardarbības pret bērnu riski, kāda ir rīcība, atklājot pārkāpumus. Identificējiet trūkumus.

Kopīgi vienojieties, ka bērnu drošība ir viena no iestādes prioritātēm.

Kas ir bērnu tiesību aizsardzības protokols?

Bērnu tiesību aizsardzības protokols ir būtisks kritērijs, kas iestādei jāīsteno, lai tā būtu uzskatāma par bērnam drošu un draudzīgu vietu.

Bērna tiesību aizsardzības protokols ir visu iestādes darbinieku rakstiska vienošanās, kas pauž apņemšanos organizācijā darboties tā, lai nekaitētu bērnam un darītu visu iespējamo, lai bērns tiktu pasargāts no jebkāda veida interešu un tiesību aizskāruma.

Tas nevar aizstāt ar likumu noteiktās drošības prasības, taču var būt praktisks un ērts rīks, kas palīdz efektīvi rīkoties.

Spied uz ikonām, lai uzzinātu vairāk!

dokuments dokuments
čats čats
hronometrs hronometrs
pulkstenis pulkstenis
smaidīgs smaidīgs
palma palma
dokuments

— Kad komanda izstrādājusi protokola uzmetumu, ar to tiek iepazīstināti pārējie iestādes darbinieki un vecāku padome, lūdzot viņiem sniegt atgriezenisko saiti.
— Ir vērtīgi uzzināt, vai protokols ir aptvēris visus nepieciešamos bērnu drošības aspektus un vai tas ir labi saprotams un īstenojams ikdienā.

čats

— Līdzīgi kā diplomātiskajiem darbiniekiem, protokols kalpo kā etiķetes un uzvedības regulējums.
— Protokols iestādē darbojas kā mēraukla, pēc kā visi darbinieki vienoti realizē bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipus.

hronometrs

Protokolu veido pēc iespējas vienkāršākā, visiem labi saprotamā valodā.

pulkstenis

— Protokols neaizstāj normatīvos regulējumus.
— Tas ir balstīts ANO Konvencijā par bērna tiesībām, LR Bērnu tiesību aizsardzības likumā, MK Noteikumos Nr.1338.

smaidīgs

Protokolu izstrādā bērnu tiesību aizsardzības komanda.

palma

— Tas ir iekšējās kārtības aprites dokuments, ko iestāde izstrādā pati, balstoties uz savu unikālo situāciju, stiprajām un vājajām pusēm un saviem resursiem.
— Neiesakām pārņemt citas iestādes izstrādātu protokolu.

Ko sevī ietver bērnu tiesību aizsardzības protokols?

Spied uz punktiem un uzzini, ko tieši regulē bērnu tiesību aizsardzības protokols un kādu informāciju tajā var atrast!

Vadlīnijas, kā iestādē tiek atpazīta vardarbība pret bērnu, kāda ir konkrētā rīcība šajos gadījumos un kas tiek darīts, lai vardarbība nenotiktu.

Rīcības shēmas, ja bērnam tiek darīts pāri, ja viņu apdraud svešinieki, vecāki, iestādes darbinieki vai vienaudži. Vislabāk, ja tas ir arī attēlots shematiski, viegli uztveramā veidā.

Darbinieka-bērna drošu attiecību principus, tostarp nepieņemamas uzvedības aprakstu. Piemēram, kādas ir pieņemamas un nepieņemamas disciplinēšanas metodes iestādē.

Kā izstrādāt bērnu tiesību aizsardzības protokolu?

Pirms sākt darbu pie sava bērnu tiesību aizsardzības protokola, ir vērts kopīgi pārrunāt atbildes uz dažādiem jautājumiem.
Spied uz punktiem un uzzini, kādus jautājumus mēs iesakām apsvērt bērnu tiesību aizsardzības komandā protokola izstrādes laikā!

Kas bērniem pie mums var radīt apdraudējumu?

Kādās konkrētās situācijās apdraudējums palielinās?

Kas ir tie cilvēki, kas bērnu varētu apdraudēt?

Kā tiek pārbaudīti esošie un potenciālie darbinieki?

Kam un kādos veidos ziņot par apdraudējumu bērnam?

Kā reaģēsim uz aizdomām un ziņojumiem?

Kā stiprināt visu darbinieku izpratni par bērnu tiesību aizsardzību?

Ko mūsu darbinieki jau zina par bērnu tiesību aizsardzību un kas viņiem vēl būtu jāuzzina?

Kā šis protokols saskan ar citiem iestādes darbību regulējošiem dokumentiem?

Praktiski padomi protokola izstrādei

Šie pieci padomi palīdzēs nenovirzīties no mērķa, izstrādājot iestādes protokolu.
Spied uz kastītēm un uzzini vairāk!

Iesaisti!

Lai protokols būtu attiecināms uz ikvienu, iesaistiet darbiniekus. Apdomājiet, kā iekļaut arī bērnu viedokli.

Vienkāršo!

Lietojiet vārdus un frāzes, kas mērķauditoriju uzrunātu vislabāk.

Īsini!

Gatavojot protokolu, mēģiniet nepārsniegt divas A4 lapas.

Pielāgo!

Pielāgojiet savu protokolu atbilstoši iestādes vajadzībām.

Aptaujā!

Lai pārliecinātos, ka protokols pieņemams visiem, palūdziet citiem darbiniekiem to izlasīt un sniegt savu viedokli.

Ko iekļaut protokolā?

Kā jau uzzināji, bērnu tiesību aizsardzības protokols parasti nav garš dokuments, tieši tāpēc tam ir jābūt labi strukturētam.

Spied uz ikonām, un uzzini, kas tajā noteikti jāiekļauj!

dokuments dokuments
čats čats
hronometrs hronometrs
pulkstenis pulkstenis
dokuments

Miniet iemeslu, kāpēc protokols sagatavots un kāds ir tā mērķis!
— Īsi pastāstiet par savu iestādi – tās nozīmi un funkciju.
— Pievienojiet apņemšanos sargāt bērnus un izklāstiet, kā šī apņemšanās tiks pildīta.

čats

Aplieciniet apņemšanos darboties bērnu tiesību aizsardzībā.
— Protokols skaidro, ko iestāde dara, lai novērstu vardarbību pret bērnu: bērnu savstarpējās attiecībās, vecāka – bērna attiecībās, darbinieka – bērna attiecībās.
— Protokols nosaka, kā iestādē atpazīst bērnu tiesību pārkāpumus.
— Protokols nosaka, kāda ir ikviena rīcība, atpazīstot bērnu tiesību pārkāpumus. (Rīcības shēma)
— Protokolā aprakstītas iestādē izmantojamās un nepieļaujamās bērnu disciplinēšanas metodes un principi.

hronometrs

Skaidri definējiet, uz ko protokols attiecināms!
— Protokols attiecināms uz visiem darbiniekiem - gan tiem, kas strādā tiešā saskarē ar bērniem, gan tehniskais personāls)
— Protokols attiecināms arī uz vecākiem un citiem bērna aprūpētājiem.
— Ar protokolu un iespējām ziņot jāiepazīstina visi bērni – viņiem saprotamā valodā.

pulkstenis

Lai protokols nepaliktu kā teorētisks dokuments un lai tas tiktu pielietots ikdienā – aicinām bērnu tiesību aizsardzības komandu izveidot protokola ieviešanas gada plānu.

Kas ir svarīgi pēc protokola izstrādes?

Kad esat izstrādājuši protokolu, atliek vien to papildināt ar pielikumiem un ieviest ikdienas lietošanā.

Apskati, ko mēs iesakām ievērot, lai protokols būtu efektīvs!

Kad esat vienojušies par protokolu, jāveicina ka gan darbinieki, gan vecāki, gan bērni to zina un izprot.

Iesakām vienoties un pielikumā pievienot arī iestādē izmantojamās bērnu pozitīvas disciplinēšanas metožu sarakstu. Ar to iepazīstiniet gan darbiniekus, gan bērnu vecākus.

Iesakām vienoties un pielikumā pievienot arī iestādē izmantojamo bērnu pozitīvas disciplinēšanas metožu sarakstu. Ar to iepazīstiniet gan darbiniekus, gan bērnu vecākus.

Uzzini vairāk par protokola izstrādi.

Spied uz oranžā lauka, lai izlasītu atbildes uz jautājumiem!

BTA protokola izstrāde
Kas piedalās?
BTA komanda
Ko dara?
— Izstrādā protokolu
— Veic darbinieku zināšanu un attieksmju novērtējumu, pēc kura tiek noskaidrota tēma, kuru nepieciešams aktualizēt visu vai konkrētas iestādes darbinieku grupas ietvaros
— Iepazīstina visus darbiniekus un vecākus ar BTA protokolu
— Saņem atbalstu no Centra Dardedze speciālistiem un konsultāciju centra darbiniekiem
Kā dara?
Trīs mācību tikšanās reizes BTA komandai un viens seminārs bērnudārza darbiniekiem uz vietas bērnudārzā (iepriekš vienojoties par apmācību laiku, kas ir 2–3 stundas pusdienlaikā)

Tagad uzzini vairāk par E-vides platformu “Bērna labsajūtas mērījums”!
1
Bērnu tiesību aizsardzības komanda
2
“Laboratorija pedagogiem” – pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
3
Drošības protokola izstrāde
4
E-vides platforma “Bērna labsajūtas mērījums”
5
Džimbas 9 soļu drošības programma

Bērnu labsajūtas mērījuma mērķis ir agrīni pamanīt un savlaicīgi risināt sociālpsiholoģiskas bērnu problēmas.

Tā ir pētījumos balstīta metodika pirmsskolas pedagogiem e-vidē. Un tā noderēs, lai uzsāktu sarunu ar vecākiem un/vai kolēģiem, kā arī neslēptu un risinātu problemātiskas situācijas.

Kādi ir Bērna labsajūtas mērījuma sistēmiskie ieguvumi?

Spied uz cipariem, lai uzzinātu!

1

Iespēja veikt regulārus pētījumus par bērnu labsajūtu bērnudārzā

2

Plānot atbalsta (metodoloģiska, psiholoģiska) nepieciešamību personālam:
— konstatēt atbalsta nepieciešamību bērniem, realizēt to, iesaistot ģimeni,
— tas kalpo par pamatojumu resursu nepieciešamībai PII sistēmā kopumā, tai skaitā jaunu pakalpojumu izveidei un ieviešanai

uzmanību

— Labsajūtas mērījumu veic katru gadu. Augsta riska bērniem jāveic atkārtots mērījums arī mācību gada beigās.
— Par katru bērnu mērījumu pilda vismaz 2 darbinieki, kuriem ir ikdienas kontakts ar bērnu.
— Ir būtiski, lai PII komandai būtu vienota un tajā pašā laikā individuāla pieeja katra gadījuma risināšanai.

Tagad uzzini vairāk par Džimbas 9 soļu drošības programmu!
1
Bērnu tiesību aizsardzības komanda
2
“Laboratorija pedagogiem” – pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
3
Drošības protokola izstrāde
4
E-vides platforma “Bērna labsajūtas mērījums”
5
Džimbas 9 soļu drošības programma
Džimbas drošības programmas mērķi:

1
2
3
4
5
6

Mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīstamiem vai svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem

Veicināt bērna spēju izvairīties no viktimizācijas

Veicināt bērna adekvātu pašapziņu

Veicināt pāridarījumu atklāšanu

Veicināt komunikāciju starp vecākiem un bērniem par personisko drošību attiecībās

Apturēt pāridarītāja rīcību

Uzzini vairāk par Džimbas drošības programmu.

Spied uz oranžā lauka, lai izlasītu atbildes uz jautājumiem!

Džimbas programmas īstenošana bērnudārzā
Kas piedalās?
— Vadītājs un īpaši izraudzīts atbilstošs iestādes darbinieks
— Visi darbinieki
— Bērnu vecāki un bērni
Ko dara?
Īsteno Džimbas drošības programmu savā iestādē, tādējādi mazinot vardarbībās pret bērnu riskus
Kā dara?
— Vadītājs piedalās 1,5–2h ievadseminārā Centrā Dardedze
— Iestāde slēdz ar Centrs Dardedze trīspusēju vienošanos
— Izraudzītais darbinieks piedalās divu dienu apmācībās
— Atgriežoties iestādē, informē pārējos darbiniekus par programmu
— Novada vecāku sapulci par Džimbas drošības programmu
— Novērtē bērnu zināšanas
— Novada 9 nodarbības par bērnu personisko drošību attiecībās
— Novērtē izmaiņas bērnu zināšanās
— Iesniedz Centram Dardedze atskaiti par paveikto
— Piedalās vienas dienas supervīzijā pēc pirmā programmas cikla novadīšanas
— Regulāri piedalās Centra Dardedze īstenotajās atbalsta aktivitātēs Džimbas programmas īstenotājiem.
Tagad, kad esi uzzinājis, kā kļūt par Bērnam drošu un draudzīgu bērnudārzu, padomā, cik lielā mērā Tavs bērnudārzs jau šobrīd ir sasniedzis kritērijus un kas vēl būtu jādara.