Kādas institūcijas rūpējas par bērnu drošību

Esi sveicināts septītajā modulī!
Šeit Tu uzzināsi:

Kas ir starpinstitucionālā sadarbība

Kur vērsties gadījumā, ja tiek pārkāptas bērna tiesības

Kādas institūcijas ir iesaistītas bērna aizsargāšanā

Lai izlasītu vairāk, spied uz elementiem oranžā krāsā!

Kas ir starpinstitucionālā sadarbība?

Dažādas iestādes sadarbojas savā starpā, lai rūpētos par bērna drošību, aizsardzību un vardarbības gadījumu risināšanu.

Tev kā bērnudārza darbiniekam ir jāzina, kuras iestādes rūpējas par bērna drošību dažādās situācijās.

Parasti lēmumu par sadarbību ar citām institūcijām pieņem administrācija, tomēr no Tevis ir atkarīgs, vai kāds uzzinās par bērnu tiesību pārkāpumiem.

Starpinstitucionālās pieejas mērķis ir veicināt profesionāļu ciešāku sadarbību, lai visi iesaistītie rīkotos saskaņoti gan aizdomu, gan reālas vardarbības gadījumos.

Pie kuras institūcijas vērsties?

Piecgadīgajai Zanei uz rokām ir lieli zilumi un nobrāzumi.
Pie kā Tu vērsīsies vispirms?
Spied uz, Tavuprāt, pareizās atbildes!

Vedīšu Zani pie pirmsskolas iestādes medmāsas

Zvanīšu policijai

Vērsīšos bāriņtiesā

Tava atbilde ir pareiza.

Dodies tālāk un uzzini vairāk!

Diemžēl Tava atbilde nav pareiza.

Dodies tālāk un uzzini, pie kā šādā gadījumā vērsties vispirms!

Diemžēl Tava atbilde nav pareiza.

Dodies tālāk un uzzini, pie kā šādā gadījumā vērsties vispirms!

Pie kuras institūcijas vērsties?

Reizēm var būt grūti saprast, kuras institūcijas iestādes administrācijai ir jāiesaista katrā no gadījumiem.
Spied uz kastītēm un uzzini, kādos gadījumos pie kā vērsties!

SOCIĀLAIS DIENESTS

Pie sociālā dienesta vēršas, ja ģimenei nepieciešams sniegt atbalstu, piemēram, materiālu grūtību, zināšanu vai prasmju trūkuma gadījumā.

BĀRIŅTIESA

Pie bāriņtiesas vēršas, ja vecāki, aizbildņi vai audžuģimene nopietni apdraud bērna tiesības, veselību un dzīvību.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Pie pašvaldības policijas vēršas, ja par bērnu atbildīgās personas pārkāpj vispārpieņemtās sabiedrības normas.

VALSTS POLICIJA

Pie valsts policijas vēršas, ja pastāv reāli draudi bērna dzīvībai vai veselībai vai ir aizdomas par notikušu noziegumu.

VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Pie VBTAI vēršas, ja nepieciešams metodisks atbalsts bērnu tiesību aizsardzības īstenošanā Tavā bērnudārzā.

MEDICĪNAS PERSONĀLS

Pie medmāsas, ārsta vai ātrās palīdzības vēršas, ja uz bērna ķermeņa redzamas nesenas fiziskās vardarbības vai nerūpēšanās pazīmes. Ārsta fiksētā informācija par bērna stāvokli var būt noderīga lietas tālākā izskatīšanā.

Ar ko nodarbojas katra institūcija?

Tas, kādas iestādes jāiesaista katras situācijas risināšanā, būs atkarīgs no katra individuālā gadījuma.

Galvenā loma nepieciešamās palīdzības nodrošināšanā grūtībās nonākušam bērnam ir sociālajam darbiniekam, kurš palīdz noteikt, kāda veida atbalsts bērnam nepieciešams, un piesaista vajadzīgos speciālistus (psihologu, psihoterapeitu, ģimenes ārstu, bāriņtiesas pārstāvi, pedagogu, policistu vai citus speciālistus).

Bērna aizsargāšana no vardarbības ir visu kopīga atbildība.
Tagad apskati tuvāk katras institūcijas funkcijas un uzdevumus.
Spied uz institūcijām un uzzini, ko katra no tām dara!


1
2
3
4
5
6
7

Sociālais dienests

Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kuras darbinieki:
— sniedz sociālo palīdzību,
— organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.

Sociālais dienests iesaistās visu vardarbības pret bērnu gadījumu risināšanā, ja tie nonāk dienesta redzeslokā.

Pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi:

— Organizēt sociālo rehabilitāciju bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām.
— Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, sniedzot psihosociālu un materiālu palīdzību.
— Izvērtēt personas materiālo stāvokli un informēt par tiesībām un iespējām saņemt sociālo palīdzību.
— Nodrošināt preventīvo atbalsta pakalpojumu sniegšanu ģimenēm riska situāciju mazināšanai.
— Veicināt starpinstitucionālo un starprofesionālo sadarbību bērnu tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšanai.

Bāriņtiesa

Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādības iestāde.

Bāriņtiesas funkcijas:

— Aizstāvēt bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības.
— Piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu.
— Sadarboties ar citām institūcijām, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizstāvību.
— Informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
— Sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kas pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
— Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

Pašvaldības policija

Pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Pašvaldības Policijas galvenie uzdevumi:

— Garantēt sabiedrisko kārtību un drošību.
— Kontrolēt pilsētas domes lēmumu un noteikumu izpildi.
— Sniegt palīdzību valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu.
— Veikt likumpārkāpumu profilaksi un iespējamo noziegumu novēršanu.
— Sadarbībā ar pašvaldības institūcijām piedalīties palīdzības programmu veidošanā personām, kam ir sociālās funkcionēšanas problēmas.

Valsts policija

Valsts policija ir apbruņota militarizēta valsts institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Valsts Policijas galvenie uzdevumi:

— Garantēt personu un sabiedrības drošību.
— Novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus.
— Atklāt noziedzīgus nodarījumus, meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus.
— Likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā.
— Savas kompetences ietvaros piespriest administratīvos sodus un kriminālsodus.

VBTAI

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomās.

VBTAI svarīgākās funkcijas:

— Uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu.
— Īstenot bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko palīdzību.
— Analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā.
— Nodrošināt uzticības tālruņa darbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
— Sadarboties ar valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kā arī nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā.
— Apkopot statistikas datus un pārbaužu rezultātā iegūto informāciju par bērnu tiesību ievērošanu un sniegt priekšlikumus Labklājības ministrijai situācijas uzlabošanai.

Izglītības iestāde

Izglītības iestāde ir valsts, pašvaldību vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta institūcija, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana.

Izglītības iestādes galvenie uzdevumi vardarbības pret bērnu gadījumos:

— Pamanīt vardarbības pret bērnu pazīmes (trīs līmeņos: bērns – bērns, vecāks – bērns un darbinieks – bērns) un zināt, kā attiecīgajā situācijā rīkoties.
— Proaktīvi darboties vardarbības risku mazināšanai.
— Ziņot tiesībsargājošām iestādēm un bāriņtiesai par iespējamām noziedzīgām darbībām pret bērnu.
— Sniegt atbalstu un palīdzību vardarbības situācijā.

Ārstniecības iestāde

Ārstniecības iestāde ir slimnīca, rehabilitācijas iestāde, hospitālis, specializētais centrs, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāde, doktorāts (ambulance), poliklīnika, veselības punkts, speciālais terapijas kabinets, tiesu medicīnas izmeklējumu laboratorija un ārstu prakse.

Ārstniecības iestādes galvenie uzdevumi vardarbības pret bērnu gadījumā:

— Pamanīt vardarbības pret bērnu pazīmes (trīs līmeņos: bērns – bērns, vecāks – bērns un darbinieks – bērns) un zināt, kā attiecīgajā situācijā rīkoties.
— Ziņot tiesībsargājošām iestādēm un bāriņtiesai par iespējamām noziedzīgām darbībām pret bērnu.
— Sniegt pirmo un neatliekamo palīdzību vardarbībā cietušam bērnam.
— Veikt ārstēšanu un novērošanu līdz pilnīgai bērna atveseļošanai.
— Apkopot tiesu medicīnas pierādījumus.

Kā iestādei šajā situācijā jārīkojas?

Četrgadīgajam Mārim uz stilbiem ir redzamas sarkanas švīkas. Uz audzinātājas jautājumu par to, kas noticis, zēns atbild, ka "mamma vakar nopēra". Kā iestādei rīkoties?
Sarindo darbības pareizā secībā!

1
2
3
4
5
6
Tiek informēti vecāki
1
2
3
4
5
6
Tiek organizēta saruna ar vecākiem
1
2
3
4
5
6
Tiek izvērtēta ģimenes situācija un bērna labākās intereses, kā rezultātā var tikt sagatavots ziņojums tiesībsargājošām institūcijām vai bāriņtiesai.
1
2
3
4
5
6
Tiek izvērtēta informācija
1
2
3
4
5
6
Tiek ziņots administrācijai
1
2
3
4
5
6
Māri ved pie pirmsskolas iestādes medmāsas
Atbildēt

Kā efektīvi sadarboties?

Latvijā diemžēl neeksistē konkrēta institūciju sadarbības shēma. Taču daudzas Latvijas pašvaldības ir attīstījušas pašas savus efektīvus sadarbības modeļus. Katrā konkrētā gadījumā institūciju sadarbība būs atkarīga no tā, kura institūcija pirmā būs saņēmusi informāciju.

Bērna aizsardzība ir atkarīga no veiksmīgas informācijas apmaiņas starp iesaistītajām institūcijām. Šeit Tu redzi vairākus padomus, kā iestāde var uzlabot sadarbību ar citām institūcijām.

1
Iestādē izvedot institūciju sarakstu ar adresēm, telefonu numuriem un konkrētiem speciālistiem.
2
Organizēt vai piedalīties iesaistīto institūciju speciālistu tikšanās reizēs, lai apzinātu problēmas un apkopotu pieredzi.
3
Plānot dažādus sadarbības veidus un rīcību konkrētās situācijās.
4
Piedalīties citu institūciju organizētajos sanāksmēs, darba grupās u.c.
jautājums

Uzdevums

Iepazīsties ar šīm situācijām! Kur Tev vispirms vajadzētu vērsties?
Spied uz, Tavuprāt, pareizā atbildes varianta!

Kāds bērns dažas nedēļas regulāri nāk uz dārziņu izsalcis, netīrās drēbes, nemazgājies.

Sociālais dienests

Pašvaldības policija

VBTAI

Pareizi!

Šī atbilde nav pareiza. Mēģini vēlreiz!

Šī atbilde nav pareiza. Mēģini vēlreiz!

Bērns atnāk uz dārziņu ar nobrāztiem ceļgaliem un sūdzas par sāpēm, esot no rīta aizķēries un pakritis, mamma uzlīmējusi plāksterus.

VBTAI

Ārstniecības iestāde vai persona

Bāriņtiesa

Šī atbilde nav pareiza. Mēģini vēlreiz!

Pareizi!

Šī atbilde nav pareiza. Mēģini vēlreiz!

Vecāku sapulces laikā izceļas kautiņš starp divu audzēkņu tēviem.

Sociālais dienests

Pašvaldības policija

Bāriņtiesa

Šī atbilde nav pareiza. Mēģini vēlreiz!

Pareizi!

Šī atbilde nav pareiza. Mēģini vēlreiz!

Apsveicam!
Tu pabeidzi tēmu par to, kādas
institūcijas rūpējas par bērnu drošību.