TESTS

Lai novērtētu savas zināšanas par apgūtajām tēmām 10 mācību moduļos, lūdzu, aizpildi šo testu.

Testa rezultāts parādīs, vai ir kāda tēma, kuru Tev būtu nepieciešams atkārtot.

Izvēlies pareizo atbildi katrā jautājumā!

Bērna attīstība

1. Bērns trīs gadu vecumā prot:
a) nosaukt krāsas un veidot teikumus no dažiem vārdiem
b) atšķirt dzimumus
c) emocionāli reaģēt, ja kāds cits ir satraucies
d) saprast, ka citiem ir savas domas un jūtas
e) atbildes a, b, c
2. Piesaiste:
a) ir īpaša, ēteriska saite, kas izveidojas starp māti un bērnu
b) ir ciešas un emocionāli tuvas attiecības ar kādu noteiktu cilvēku – piesaistes personu
c) parasti aktivizējas satraukuma un baiļu brīžos
d) piesaiste iedalās drošā un nedrošā
e) tikai a + b + d
e) tikai b + c + d
3. Zināšanas par piesaisti palīdz:
a) izprast bērna uzvedību adaptācijas periodā
b) mazināt bērna trauksmi, šķiroties no vecākiem
c) saprast bērna uzvedību svinīgos pasākumos
d) visas atbildes pareizas
4. Spēlēšanās:
a) pirmsskolas vecumā bērni parasti sāk spēlēt iztēlošanās un lomu spēles
b) aptuveni 4 gadu vecumā bērni sāk izprast un ievērot noteikumus spēles laikā
c) spēlējoties bērni parasti pauž savas emocijas
d) visas atbildes ir pareizas

Disciplinēšana

1. Disciplinēšana palīdz:
a) saprast, kurš ir situācijas noteicējs un ka stiprākais jāklausa
b) bērnam justies drošībā un attīstīties
c) bērnam iemācīties paškontroli, pašcieņu un cieņu pret citiem
d) b + c
e) a + c
2. Zināšanas par bērna temperamenta īpatnībām palīdz disciplinēt bērnu, jo:
a) temperaments nosaka, cik bērns būs paklausīgs
b) temperamenta īpatnības ietekmē gan bērna, gan pieaugušā uzvedību
c) ļauj ietekmēt bērna uzvedību
d) visas atbildes pareizas
e) tikai b + c
3. Disciplinējot bērnu, svarīgi ievērot sekojošus pamatprincipus:
a) konsekvenci
b) citu pieaugušo informēšanu par visiem bērna pārkāpumiem un noteikumu neievērošanu
c) sadarbību visu pieaugušo starpā, kuri iesaistīti bērna audzināšanā
d) sodīšanu, ja bērns atkārtoti neievēro noteikumus
e) pamanīt katru bērna centienu uzvesties labāk un bērnu paslavēt
f) visas atbildes pareizas
g) tikai a + c + e
4. Pozitīvas bērna disciplinēšanas metodes ir:
a) noteikumu izvirzīšana un seku piemērošana, ja noteikumi netiek ievēroti
b) pārtraukuma metode
c) bērna sliktās uzvedības nosodīšana, citiem to dzirdot
d) “es” vēstījuma izmantošana, runājot ar bērnu
e) visas atbildes pareizas
f) tikai a + b + d
g) tikai a + c + d

Vardarbība

1. Kas no uzskaitītā ir vardarbība pret bērnu:
a) vecāku strīds un savstarpēja grūstīšanās bērna klātbūtnē
b) cita bērna apsaukāšanās un nedraudzēšanās vienā grupiņā vai klasē
c) bērna saukšana par stulbu, nevīžīgu
d) bērna vecāku kritizēšana bērnam dzirdot
e) agresīvas filmas un seksuāla rakstura ainas TV vai datorā, kas brīvi pieejamas bērnam
f) viss iepriekšminētais
g) tikai a + d
2. Ir svarīgi pamanīt vardarbības pazīmes, jo:
a) tās norāda, ka pret bērnu varētu būt tikusi vērsta vardarbība
b) tā var atklāt vardarbību pret bērnu
c) savlaicīgi rīkojoties, var apturēt pāridarītāju
d) visas atbildes pareizas
e) tikai a + b
3. Riska faktori vardarbībai pret bērnu ir:
a) gados jauni vecāki vai vecāki, kas nav sagatavoti vecāka lomai
b) vecāki ir pārņemti ar savām vajadzībām un problēmām, nespēj veltīt laiku bērnam
c) pieaugušajam ir nereālas, augstas prasības pret bērnu
d) visas atbildes pareizas
4. Pedagogam ir pienākums pamanīt vardarbību pret bērnu un rīkoties:
a) piekrītu
b) nepiekrītu

Sadarbība ar vecākiem

1. Vecāku un pedagogu sadarbība ir svarīga, jo:
a) palīdz ievērot konsekvences bērna audzināšanā kā bērnudārzā, tā mājās
b) veicina kontroli
c) palīdz vecākiem un pedagogiem sadraudzēties
d) veicina bērna socializāciju un māca bērnam sadarboties, vērojot vecākus
e) visas atbildes ir pareizas
f) tikai a + d
2. Pedagogs var ietekmēt šādus šķēršļus sadarbībai ar vecākiem:
a) sadzīves problēmu radītās grūtības
b) laika trūkums
c) nepietiekamas vecāku zināšanas pedagoģijas jautājumos
d) atšķirīgas vērtības
e) neko no minētā
3. Kā runāt ar dusmīgiem vecākiem?
a) ignorēt agresiju un izturēties tā, it kā nekas nebūtu noticis
b) jautāt: “Es redzu, ka esat satraukts. Kā mēs varētu šo situāciju risināt?”
c) atbildēt vecākiem tādā pašā tonī
d) tikai a + c

Kā parūpēties par sevi

1. Izdegšanas sindroms ir:
a) liels nogurums pēc intensīva darba perioda
b) nopietnas fiziskas un garīgas veselības problēmas
c) kamīna ātra izkurēšanās
d) tikai a +c
2. Kā rīkoties, lai neizdegtu:
a) sadalīt prioritātes
b) atpūsties
c) kustēties
d) smaidīt
e) visas atbildes ir pareizas
3. Ja jūti, ka tuvojas izdegšana, tev vajadzētu:
a) to ignorēt
b) runāt ar draugiem un radiniekiem
c) vērsties pie speciālista
d) runāt ar darba devēju par iespējamiem risinājumiem
e) visas atbildes ir pareizas
f) tikai c + d

Kādas institūcijas rūpējas pa bērna drošību?

1. Starpinstitucionālā sadarbība ir:
a) visu iestādē notiekošo aktivitāšu apspriešana ar kolēģiem
b) bērnu tiesību pārkāpumu ziņošana bāriņtiesai
c) citu institūciju iesaistīšana bērna tiesību jautājumu risināšanā
d) neviena no atbildēm nav pareiza
2. Ja tiek pamanīti vardarbībai raksturīgi miesas bojājumi uz bērna ķermeņa:
a) jāiztaujā bērns
b) jāzvana policijai
c) jāziņo bāriņtiesai
d) jālūdz medicīnas darbiniekam novērtēt bērna miesas bojājumu nopietnību
e) tikai b + c
3. Kas veicina efektīvu starpinstitucionālo sadarbību:
a) zināšanas par katras institūcijas mērķiem un uzdevumiem
b) iestādē izveidots darbības plāns rīcībai konkrētās situācijās
c) dalība citu institūciju organizētajās sanāksmēs un darba grupās
d) visas atbildes ir pareizas

Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs

1. Kurš no zemāk minētajiem NAV bērnam drošas un draudzīgas organizācijas kritērijs?
a) iestāde ir izstrādājusi un ieviesusi protokolu bērnu aizsardzībai no bērnu tiesību pārkāpumiem un cieņpilnas vides veicināšanai
b) iestāde uzrauga savu darbinieku rīcību, lai novērstu vardarbību pret bērnu un veicinātu bērnu tiesību īstenošanu; iestāde izglīto darbiniekus par bērna aizsardzību un par iespējām palīdzēt bērnam riska situācijās
c) iestāde izglīto vecākus par bērna tiesībām un audzināšanu bez vardarbības
d) iestāde izglīto bērnu par viņa tiesībām un drošību attiecībās
e) iestāde kontrolē un periodiski pārskata savu darbību bērna tiesību aizsardzības jomā
f) iestāde organizē kopīgus pasākumus bērniem, vecākiem, darbiniekiem
2. Ieguvumi, sasniedzot bērnam droša un draudzīga bērnudārza standartu:
a) palīdz aizsargāt bērnus
b) palīdz aizsargāt darbiniekus
c) palīdz aizsargāt organizāciju
d) palīdz veidot sadarbību, centrā liekot bērna labākās intereses un vajadzības
e) visi minētie
3. “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” programmas veiksmīgai ieviešanai pirmsskolas iestādē noteicošais veiksmes faktors ir:
a) Džimbas drošības programmas īstenošana pirmsskolas izglītības iestādē
b) bērna tiesību aizsardzības komandas izveide
c) bērna tiesību aizsardzības protokola izstrāde
d) tehniskā personāla apmācība bērna tiesību aizsardzības jautājumos
4. Bērna tiesību aizsardzības komandas galvenais uzdevums pirmsskolas izglītības iestādē ir reaģēt tikai uz gadījumiem, kuros bērns ir cietis no vardarbības:
a) piekrītu
b) nepiekrītu

Drošība attiecībās

1. Bērna izglītošana par drošību attiecībās mazina vardarbības riskus, jo:
a) zināšanas palīdz bērnam atpazīt draudus un drosmīgāk tiem pretoties
b) zināšanas stiprina bērna pašapziņu
c) zinoši bērni nav tik „pievilcīgi” varmākām – bērni prot gan pretoties, gan pēc tam par to runāt,
d) ja vardarbība tomēr notikusi, informēts bērns zinās, kam un kā par to pastāstīt
e) bērna izglītošana palīdz pārtraukt „viktimizācijas apburto loku”, kurā upuris vēlāk pats kļūst par varmāku
f) viss iepriekšminētais
g) tikai a + b + c
2. Lai saruna par drošību attiecībās ar bērnu noritētu veiksmīgi:
a) ir svarīgi, lai tu pats būtu zinošs un sarunai sagatavots
b) ir jāsagaida tai piemērots mirklis
3. Bērns nedrīkst izrādīt pretestību pieskārieniem no:
a) mammas un tēta
b) vecvecākiem
c) radiniekiem
d) brāļiem un māsām
e) skolotājiem
f) mediķiem
g) bērns drīkst izrādīt pretestību jebkura cilvēka pieskārieniem, kas viņam liek justies slikti
4. Mācot bērnam par drošību attiecībās, galvenokārt, jāmāca uzmanīties no svešiniekiem:
a) piekrītu
b) nepiekrītu
5. Zināma izsmiešanas deva bērniem nenāk par ļaunu, jo tā palīdz norūdīties un kļūt stiprākiem:
a) piekrītu
b) nepiekrītu

Bērna tiesības

1. Bērna labāko interešu princips pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenots, nodrošinot bērnam iespējas apmeklēt dažādus interešu pulciņus:
a) piekrītu
b) nepiekrītu
2. Pirmsskolā daudz svarīgāk ir iemācīt bērnam viņa pienākumus nevis tiesības:
a) piekrītu
b) nepiekrītu
3. Bērna pienākums ir vienmēr klausīt pieaugušo:
a) piekrītu
b) nepiekrītu
4. Bērnam ir tiesības arī pieaugušajam teikt: “Nedari man tā, man tas nepatīk!”:
a) piekrītu
b) nepiekrītu

Rezultāti

Izcili!

Uz visiem jautājumiem Tu atbildēji pilnīgi pareizi!

Ievadi savu vārdu un uzvārdu un izdrukā savu apliecinājumu.

Vārds, uzvārds

Tavs rezultāts:

Tu atbildēji pareizi uz 0 no 34 jautājumiem. Ir vērts atkārtot nepilnīgās tēmas:

Bērna attīstība 0 no 4

Disciplinēšana 0 no 4

Vardarbība 0 no 4

Sadarbība ar vecākiem 0 no 3

Kā parūpēties par sevi 0 no 3

Kādas institūcijas rūpējas pa bērna drošību? 0 no 3

Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs 0 no 4

Drošība attiecībās 0 no 5

Bērna tiesības 0 no 4